Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu

Cele statutowe

Portret własny TES o/L-c

Towarzystwo Edyty Stein powstało we Wrocławiu, mieście jej urodzenia , w roku 1989 i ma swoją siedzibę w autentycznym domu Steinów przy ul. Nowowiejskiej 38. W Lublińcu, rodzinnym mieście jej matki i rodzeństwa, oddział TES działa od czerwca 1991roku. Jego siedzibą w latach 1991- 2008 był dom Courantów, dziadków Edyty Stein ze strony matki, który znajduje się w Lublińcu przy ul. E.Stein 2.
W roku 2008 ze względu na brak możliwości opłaty czynszu (TES jest organizacją pozarządową non profit ) zarząd TES o/L-c oraz Centrum Pojednania utworzone w 1995 roku przeniesiono do Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im Św. Edyty Stein w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego 8. Tam też wcześniej ,bo w roku 2002 , zostały przekazane uratowane przed zalaniem eksponaty wystawy Pro Memoria Edith Stein i Salonu Courantów tworząc w nowym miejscu Izbę Pamięci Szkoły.

Podstawowe cele TES ujęte w statucie to :

– pielęgnowanie spuścizny jego patronki,
– działania na rzecz wzajemnej tolerancji różnych grup etnicznych, religijnych i społecznych,
– szerokie rozwijanie inicjatyw jego członków,
– współdziałanie z Kościołem katolickim, kościołami i związkami innych wyznań,
– wspieranie działalności naukowej, kulturalnej i wydawniczej.

W ramach działalności edukacyjnej organizowano comiesięczne wykłady o tematyce steinowskiej, europeiskiej, regionalnej a także poruszające problematykę dialogu i porozumienia, pojednania i tolerancji oraz kilku sesji naukowych. Dla celów dydaktycznych została opracowana tzw.lubliniecka ścieżka edukacyjna śladami pamięci o Edycie Stein. Ponadto przeprowadzono 18 edycji konkursu ph. „ Lubliniec – ukochane miasto Edyty Stein” w kategoriach literackiej, plastycznej, fotograficznej, na exlibris, i wiedzowej oraz konkurs ph. „Idźcie i naśladujcie”. W roku 2008 w konkursach plastycznym i fotograficznym wzięło udział około 400 uczestników.
Owocem współpracy z ośrodkami telewizyjnymi w Warszawie, Katowicach i Opolu a także z Fundacją Współpracy Polsko –Niemieckiej jest szereg filmów dokumentalnych o Edycie Stein. Dzięki powołaniu do życia Wydawnictwa Edyty Stein WEST ukazało się drukiem około 50 publikacji w tym nowatorskie opracowania o Edycie Stein i Lubkińcu oraz coroczne /do roku2007/ kalendaria działalności TES w Lublińcu, kóre wzbogaciły jego księgozbiór. Biblioteka TES zawiera aktualnie 400 woluminów. Korzystają z niej m.i. studenci poszukujący literatury do prac
seminaryjnych lub magisterskich oraz uczniowie przygotowujący się do udziału w konkursach.
Do działalności kulturalnej można zaliczyć organizację spektakli ”Spór o prawdę istnienia”, w którym wystąpili aktorzy scen warszawskich Barbara Kobrzyńska i Piotr Machalica, spektaklu „Kamień – rzecz o Edycie Stein” czy wieczoru słowno – muzycznego „W cieniu menory” oraz programu artystycznego przygotowanego z okazji poświęcenia Kościoła p.w. Św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein.
Działania na rzecz integracji realizowano w ramach grupy ETHOS, która była organizatorem turnusów rehabilitacyjno – wypoczynkowych dla osób niepełnosprawnych z całego kraju.
Ważnym elementem działalności jest współpraca z wieloma instytucjami oraz stowarzyszeniami w kraju i zagranicą. Najściślejsze kontakty utrzymywane są aktualnie z parafią p.w. Św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein oraz szkołą katolicką jej imienia.

Tematyka spotkań członków i sympatyków TES o/L-cW latach 1991 – 2008 spotkania odbywały się w Domu Courantów, najpierw w Salonie Courantów a od 1995r.w Centrum Pojednania. Od roku 2008 miejscem spotkań i wykładów jest Zespół Szkół KSW im. Św. Edyty Stein w Lublińcu. Łącznie w latach 1991 – 2017 odbyło się 212 spotkań z wykładami o tematyce steinowskiej, regionalnej, europejskiej itp.

12.10.1991r. Lubliniec tamtych dni – Jan Fikus
19,12,1991r. Misterium Bożego Narodzenia – Maria Burek

09,01.1992r. Pedagogika Edyty Stein – Maria Krupska
06.02.1992r. Filozofia Edyty Stein – Marek Jeremicz
06.03.1992r. Etyka zawodów kobiecych – Małgorzata Herbowska
02.04.1992r. Polska i Niemcy w Europie – Zbigniew Wojciechowski
28.05.1992r. Matka Boża w duchowości Edyty Stein – Sylwin Bechcicki
25.06.1992r. Historia domu Courantów w Lublińcu – jan Fikus
16.07.1992r. Ekumenizm księdza Majewskiego – ks.dr Jan Urbaczka
20.08.1992r. Ofiara męczeństwa jako wyraz wiary Edyty Stein – ks. Antoni Zając
17.09.1992r. Perspektywy jednoczenia Europy – Bolesław Mostek
15.10.1992r. Problemy przenikania kultur pogranicza – Maciej Janik
12.11.1992r. Cmentarze żydowskie w Polsce – Michał Sznapka
10.12.1992r. Konwersja Edyty Stein – Renata Grześkowiak

18.02.1993r. Wybitni naukowcy z Lublińca – Maria Krupska
15.04.1993r. Cmentarze żydowskie w Polsce cd – Michał Sznapka
17.06.1993r. Szkolnictwo lublinieckie – Jan Fikus
19.08.1993r. Literatura żydowska – Sylwin Bechcicki
18.11.1993r. Przy szabasowych świecach – Jan Fikus
16.12.1993r. Tradycje świąteczne na Śląsku – Maciej Janik

17.03.1994r. Humor żydowski – Jan Fikus
21.94.1994r. O badaniach filozoficznych Edyty Stein – Marta Wójcik
19.05.1994r. Kim był Janusz Korczak ? – Maria Krupska
18.08.1994r. Żydzi w dziejach Śląska – Maria Burek
20.10.1994r. Filozofia Romana Ingardena – Maciej Janik
15.12.1994r. Antysemityzm i ekumenizm – Sylwin Bechcicki i ks. Antoni Zając

16.03.1995r. Steinowie w Lublińcu w latach 1882-1890 – Jan Fikus
20.07.1995r. Folklor żydowski i obyczaje – Sylwin Bechcicki
19.10.1995r. Roman Ingarden a Edyta Stein – Marta Wójcik
16.11.1995r. Gmina żydowska w Lublińcu – Jan Fikus
21.12.1995r. Wprowadzenie do nowego katechizmu – ks. Antoni Zając

15.02.1996r. Historia lublinieckiego rynku – Jan Fikus
14.03.1996r. Rodzina w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego – ks. Antoni Zając
18.04.1996r. Modlitwa wg tradycji żydowskiej – Sylwin Bechcicki
16.05.1996r. Szacunek dla odmienności- „sprawni inaczej” – Irena Kramarczyk
20.06.1996r. Dyskryminacja mniejszości jako problem ogólnospołeczny – Krystyna Bul
18.07.1996r. Taize szkołą tolerancji -Maria Burek
15.08.1996r. Przemoc i agresja wyrazem nietolerancji – Władysław Liszkowski
19.09.1996r. Media jako środek przekazu idei dialogu i porozumienia – Wiesława Bromer
17.10.1996r. Religie świata – zarys problematyki – Maria Krupska
21.11.1996r. Tolerancja religijna, polityczna i obyczajowa – Renata Grześkowiak
18.12.1996r. Wychowanie a tolerancja – Małgorzata Herbowska

20.02.1997r. Edyta Stein w ujęciu C. Castro – Sylwin Bechcicki
15.05.1997r. Święci doby współczesnej – Sylwin Bechcicki
17.07.1997r. Duchowość karmelitańska -Wiesława Bromer i Aleksandra Włodarz
21.08.1997r. Duchowość dominikańska – Sylwin Bechcicki
18.09.1997r. Duchowość franciszkańska -Sylwin Bechcicki
16.10.1997r. Duchowość św. Teresy z Avilla i św. Jana od Krzyża -Maria Banduch
18.12.1997r. Katechizm Kościoła Katolickiego – ks. Antoni Zając

19.03.1998r. Dzieciństwo i młodość E. Stein – Maria Widera
16.04.1998r. Studia i praca naukowa E.Stein – Sylwin Bechcicki
21.05.1998r. Pedagogika E.Stein – Maria Krupska
18.06.1998r. Konwersja E.Stein – Renata Grześkowiak
20.08.1998r. Ostatnie osiem dni – Maria Burek
17.09.1998r. Mężczyźni Jej życia – Maria Banduch
17.12.1998r. Genealogia św. E.Stein – Sylwin Bechciciki

18.03.1999r. Prawda o Bogu Ojcu – Maria Krupska
15.04.1999r. Chrześcijańska demokracja XXI wieku – Kazimierz Bromer
20.05.1999r. Relacja : wiedza a wiara – Maria Krupska
17.96.1999r. Wolność w życiu i refleksji teologicznej – Władysław Liszkowski
15.07.1999r. Życie we wspólnocie Kościoła – Maria Burek
19.08.1999r. Zło i dobro w aspekcie filozoficznym i teologicznym – Maria Banduch
16.09.1999r. Europejska wspólnota ducha – Maria Widera
18.11.1999r. Proces nieustannego nawracania się w życiu duchowym – Irena Kramarczyk
16.12.1999r. Duchowe posłannictwo E.Stein – Sylwin Bechcicki

17.02.2000r. Rok 2000 – rokiem „Wielkiego Jubileuszu” – ks. Antoni Zając
16.03.2000r. O filozofii New Age – Maria Banduch
27.04.2000r. Lata święte w przeszłości – Sylwin Bechcicki
18.052000r. Miejsca związane z E.Stein na tle Jej życia -Maria Burek
15.06.2000r. Szkoła katolicka w Lublińcu na przestrzeni dziejów – Jan Fikus
17.08.2000r. Wiek XX – wiekiem postępu czy męczeństwa – Sylwin Bechcicki
19.10.2000r. Św. E.Stein patronką Europy – Maria Krupska
16.11.2000r. Dzieje Domu Katolickiego przy parafii pw. św Mikołaja – Jan Fikus
14.12.2000r. Znaczenie męczeństwa w dziejach Kościoła – Sylwin Bechcicki

15.02.2001r. Pojęcie prawdy w fizyce – Maria Krupska
15.03.2001r. Cecylia Sanders – Zdzisława Prauzner-Bechcicka
17.05.2001r. Blask Prawdy – Maria Banduch
21.06.2001r. Cóż to jest prawda ? – Sylwin Bechcicki
20.09.2001r. Fundacja im. Franciszka Grotowskiego – Jan Fikus
18.10.2001r. 110 rocznica urodzin śww. E.Stein – Sylwin Bechcicki
15.11.2001r. Chóry lublinieckie – Jan Fikus
13.12.2001r. Droga Róży Stein do prawdy – Sylwin Bechcicki

21.02.2002r. Duchowy klimat narodzin ponowożytnej epoki – Maria Krupska
21.03.2002r. Syndrom bezrobocia a społeczeństwo obywatelskie – Maria Widera
18.04.2002r. Przyczyny terroryzmu – Sylwin Bechcicki
16.05.2002r. Św. E.Stein wzorem pedagoga w świetle kryzysu oświaty – Maria Krupska
20.06.2002r. Zakład opiekuńczy Franciszka Grotowskiego – Jan Fikus
19.09.2002r. Nauczanie społeczne Kościoła Katolickiego – ks. Antoni Zając
21.11.2002r. Szkoła żydowska w Lublińcu – Jan Fikus
12.12.2002r. Rodzina w XXI wieku – Mieczysław Malik

20.02.2003r. Modlitwa w życiu św. E. Stein – Maria Krupska
20.03.2003r. Modlitwa liturgiczna Kościoła – ks. Antoni Zając
24.04.2003r. Modlitwa w tradycji żydowskiej – Sylwin Bechcicki
15.05.2003r. Bł. Józef Cebula jako człowiek modlitwy – Maria Banduch
19.06.2003r. Sł. boży bp Wilhelm Pluta – Maria Burek
19.09.2003r. Żydowski Dom Modlitwy w Lublińcu – Jan Fikus
20.11.2003r. Modlitwa w poezji – Michał Sznapka
11.12.2003r. Modlitwa w tradycji ludowej na przykładzie Francki z Kanusa – Agnieszka Kalus

19.02.2004r. Dialog, integracja, porozumienie – Sylwin Bechcicki
18.03.2004. Jan Paweł II – apostoł ekumenizmu – ks. Antoni Zając
15.04.2004r. Zadania Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu – Maria Banduch
20.05.2004r. Media jako środek przekazu idei dialogu i porozumienia – Kazimierz Bromer
16.09.2004r. Obraz gminy chrześcijańskiej w Nowym Testamencie – Leon Tobor
21.10.2004r. Kościół niechciany – Maria Widera
18.11.2004r. Polska droga do wspólnej Europy – Maria Krupska
16.12.2004r. Polskie Spotkania Europejskie – autostrada czy ślepa uliczka – Aleksandra Włodarz

17.03.2005r. Rok Eucharystii – ks. Antoni Zając
21.04.2005r. Wokół Eucharystii – z myśli św.E.Stein – Maria Banduch
16.06.2005r. Cuda euchartstyczne – Sylwin Bechcicki

16.02.2006r. Święci Karmelu – Sylwin Bechcicki
16.03.2006r. Św. Benedykt – Kazimierz Bromer
20.04.2006r. Święci Cyryl i Metody – Aleksandra Włodarz
18.05.2006r. Św. E. Stein – Maria Krupska
19.10.2006r. Po co nam święci patronowie ? – ks. Antoni Zając
16.11.2006r. Św. Katarzyna ze Sieny – Maria Widera
14.12.2006r. Św. Brygida – Wiesława Bromer

15.02.2007r. Sł. Boży bp Wilhelm Pluta – Aleksandra Włodarz
15.03.2007r. Sł. boży Ludwik Wrodarczyk – Sylwin Bechcicki
17.05.2007r. Sł. boży kard. Stefan Wyszyński – Wiesława Bromer
21.06.2007r. Sł. boży Ojciec Święty Jan Paweł II – Kazimierz Bromer
20.09.2007r. Sł. boża Rozalia Celakówna – Agnieszka Kalus
18.10.2007r. Sł. boży ks. Jerzy Popiełuszko – Leon Tobor
15.11.2007r. Droga na ołtarze w świetle prawa kanonicznego – ks. Antoni Zając
13.12.2007r. Sł. boży ks. Franciszek Blachnicki – Maria Widera

21.02.2008r. Korzenie św. E.Stein – Sylwin Bechcicki
27.03.2008r. Dzieciństwo św. E.Stein – Maria Krupska
17.04.2008r. Studia św. E.Stein – Maria Widera
15.05.2008r. Podróże św. E.Stein – Aleksandra Włodarz
19.06.2008r. Duchowość św. E.Stein – Wiesława Bromer
18.09.2008r. Pedagogika św. E.Stein – Ewa Lesik
16.10.2008r. Miejsca pamięci poświęcone św. E.Stein – Kazimierz Bromer
20.11.2008r. Świętość Edyty Stein – ks. Antoni Zając
11.12.2008r. Postać św. E.Stein na podstawie korespondencji z Romanem Ingardenem –
Maria Banduch
19.02.2009r. Maryjność św. E.Stein – Wiesława Bromer
19.03.2009r. Sanktuarium maryjne w Gietrzwałdzie – Maria Widera
16.04.2009r. Sanktuarium w Rue de Bac – Kazimierz Bromer
21.05.2009r. Sanktuarium w Kaevelar – Ewa Lesik
18.06.2009r. Sanktuaria maryjne w Niemczech – Dariusz Przyłas
15.10.2009r. Personalizm u Karola Wojtyły i u E.Stein –W.Szuta
19.11.2009r. Modlitwy maryjne – ks. Antoni Zając
17.12.2009r. Maryjność w Kościele na Wschodzie – Maria Banduch

18.02.2010r. O kapłaństwie – Sylwin Bechcicki
18.03.2010r. Bł. ks. bp Jerzy Matulewicz i ks. Don Dolindo Ruotolo – Maria Widera
15.04.2010r. Kapłani w życiu św .E.Stein – Maria Banduch
20.05.2010r. Arcybiskub Józef Gawlina – Maria Widera
17.06.2010r. Kardynał August Hlond – Dariusz Przyłas
16.09.2010r. W poszukiwaniu Boga osobowego – W. Szuta
21.10.2010r. Misjonarze z Lublińca – Andrzej Musioł
18.11.2010r. Z życia kapłańskiego – ks. Antoni Zając
16.12.2010r. Bł. Józef Cebula OMI – Maria Banduch i Dariusz Przyłas

17.02.2011r. Męczennicy misjonarze – Maria Banduch
17.03.2011r. Męczennicy komunizmu – Aleksandra Nowak
21.04.2011r. Obozy koncentracyjne – holocaust – Sylwin Bechcicki
19.05.2011r. Maryjność męczenników XX wieku – Maria Widera
16.06.2011r. O. Józef Cebula męczennikiem za wiarę – Ewa Lesik
15.09.2011r. Maryjność św. Maksymiljana Kolbego – Wiesława Bromer
20.10.2011r. Św. E.Stein – D. Opiełka
17.11.2011r. Teologiczna interpretacja męczeństwa – ks. Antoni Zając
15.12.2011r. Maryja Królową Męczenników – W. Szuta

16.02.2012r. Pojęcie Kresów – Sylwin Bechcicki
15.03.2012r. Matka Boska Pocieszenia z Jodłówki – Wiesława Bromer
19.04.2912r. Polskie nekropolie we Lwowie – Henryk Nowak
17.05.2012r, Czy możliwe jest pojednanie z Litwą, Białorusią i Ukrainą? – Maria Widera
21.06.2012r. Madonny kresowe ze Stanisławowa – Maria Krupska
20.09.2012r. Polskie nekropolie na Litwie – Sylwin Bechcicki
18.10.2012r. Matka Boska Kochawińska – Aleksandra Nowak
15.11.2012r. Męczennicy Kresów Wschodnich – ks. Antoni Zając
13.12.2012r. Filozofia i teologia Kresów Wschodnich – W. Szuta

21.02.2013r. Św. Teresa Benedykta od Krzyża – o formacji życia wewnętrznego – M. Banduch
21.03.2913r. Św. E.Stein męczennicą za wiarę – Dariusz Przyłas
18.04.2013r. Co św. E.Stein mówi o Kościele ? – Sylwin Bechcicki
16.05.2013r. Rozważania św. E.Stein o modlitwie – Maria Krupska
20.06.2013r. Drogi poznania Boga według św. E.Stein –Wiesława Bromer
19.09.2013r. Konferencje św. E.Stein o życiu chrześcijańskim – Ewa Lesik
21.11.2013r. Kto szuka prawdy – ks. Antoni Zając
19.12.2013r. Problematyka wiary w twórczości św. E. Stein -Maria Widera

20.02.2014r. Kto szuka prawdy ten szuka Boga – ks. Antoni Zając
20.03.2014. Nauczanie papieskie dla młodzieży – Teresa Kołodziej
24.04.2014r. Wielkie tematy pontyfikatu – Aleksandra Nowak
15.05.2014r. Twórczość Karola Wojtyły – Edward Przebieracz
26.06.2014r. Błogosławieni i święci Jana Pawła II – Janina Kałmuk
18.09.2014r. Nasze spotkanie z Janem Pawłem II – Wiesława Bromer
16.10.2014r. Totus Tuus – Maria Krupska
20.11.2014r. Jan Paweł II i Stefan kard. Wyszyński- tytani wiary – Sylwin Bechcicki
18.12.2014r. Testament Jana Pawła II – Ewa Lesik

19.02.2015r. Rodzina św. E.Stein – Sylwin Bechcicki
19.03.2015r. Sytuacja rodziny w dzisiejszym świecie – Teresa Kołodziej
16.04.2015r. Wychowawcza rola rodziny – Ewa Lesik
21.05.2015r. Rodzina w katechiźmie – Edward Przebieracz
18.06.2015r. Encyklika CARITAS Benedykta XVI – Andrzej Pawełczyk
17.09.2015r. Oficjalne wypowiedzi Kościoła nt. Rodziny – Janina Kałmuk
15.10.2015r. Św. Jan Paweł II o rodzinie – Maria Widera
19.11.2915r. Gender – Dariusz Przyłas
17.12.2015r. Bł. Paweł VI o rodzinie – Sylwin Bechcicki

18.02.2016r. Uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy – Maria Widera
17.03.2016r. Rok miłosierdzia na tle lat jubileuszowych – Dariusz Przyłas
21.04.2016r. Holokaust a miłosierdzie – Sylwin Bechcicki
19.05.2016r. Dzienniczek św. Faustyny – Andrzej Pawełczyk
16.06.2016r. Bł. ks. Sopoćko – cichy świadek miłosierdzia – Wiesława Bromer
15.09.2016r. Miłosierdzie boże w ujęciu św. Jana Pawła II – Tadeusz Luterek
20.10.2016r. Miłość i miłosierdzie w wypowiedziach św. E.Stein – Teresa Kolodziej
17.11.2016r. Miłość a miłosierdzie – Sylwin Bechcicki
15.12.2016r. Miłość i miłsierdzie w dokumentach Kościoła – Sylwin Bechcicki

16.02.2017r. Objawienia maryjne w Gietrzwałdzie – Maria Pawełczyk
16.03.2017r. Nowa ewangelizacja – Maria Banduch
20.04.2017r. Maryja Panna z Syrakuz – Janina Kałmuk
18.05.2017r. Objawienia maryjne w Fatimie – Wiesława Bromer
22.062017r. Objawienia maryjne w Afryce – Andrzej Pawełczyk
21.09.2017r. Siódme objawienie fatimskie – Maria Krupska
19.10.2017r. Objawienia Maryjne w La Salette – Aleksandra Nowak
16.11.2017r. Objawienia dusz czyścowych – Sylwin Bechcicki
14.12.2017r. Objawienia jako droga ewangelizowania – Sylwin Bechcicki

Wykaz konkursów p.h. „Lubliniec – ukochane miasto Edyty Stein” organizowanych przez lub przy współpracy TES o/L-c

1992r. – konkurs literacki- 1 miejsce – Anna Wlazły- Lubliniec -Rozmowa o Edycie Stein
2 miejsce –1. Krystian Krzemiński – Tarnowskie Góry -Edyta Stein
2. Jan Tytko – Tarnowskie Góry- Droga do Sodomii
3 miejsce – Eaward Przebieracz – Gliwice – 5 wierszy pamięci Edyty Stein- konkurs plastyczny –

1994r. – konkurs fotograficzny – 1 miejsce w kategorii jednego zdjęcia – Edward Woszek – Pejzaż
Lublińca z wieźą ( Farskie łąki)
1 miejsce w kategorii reportażu – Marian Prandzioch – Barwny Lubliniec – szary Lubliniec
2 miejsce w kategorii reportażu – Jakub Prauzner – Zamek wczoraj i dziś
3 miejsce w kategorii reportażu – Tomasz Pytlik – Krajobrazy
Lublińca – nad dachami
1995r. – konkurs na exlibris – wyróżnienia: Tadeusz Wacław Budynkiewicz z Lublina  Daniel Ciok z Ciechanowa
Andrejs Maris Elzans z Łotwy
Jan Ryszard Kłosowicz z Wrocławia
Janina Reszczyk z Wrocławia

1997r. – konkurs literacki –

2001r. – konkurs literacki –

– konkurs plastyczny – 1 miejsce w kategorii Nasze miasto – Monika Małeska
2 miejsce w kategorii Nasze miasto – Izabela Ligus
3 miejsce w kategorii Nasze miasto – Elżbieta Ziembicka
1 miejsce w kategorii Nasza Patronka – Marta Kapica
2 miejsce w kategorii Nasza Patronka – Natalia Leśniowska
3 miejsce w kategorii Nasza Patronka – Beata Pawełczyk
-konkurs fotograficzny – 1 miejsce – Marian Prandzioch
2 miejsce – Leon Tobor
3 miejsce – Maria Widera
2005r. – konkurs plastyczny – I gr. wiekowa – I miejsce -1. Sebastian Świerc
2. Jadwiga Kubińska
II miejsce -1. Agata Wróbel
2.Gabriela Kowol
III miejsce – 1. Magdalena Graca
2. Karolina Mańka
II gr. wiekowa – I miejsce – 1. Agnieszka Wołowczyk
2. Wojciech Pyrkosz
II miejsce – 1. Simona Hanzel
2. Damian Honisz
III miejsce – 1. Agata Słodczyk
2. Piotr Imiołczyk

III gr .wiekowa- I miejsce – Żaneta Parkitna
II miejsce – Przemysław Pawelski
III miejsce – 1. Anna Bedlechowicz
2. Katarzyna Ibrom
– konkurs literacki – wyróżnienia 1. Grzegorz Szczygieł
2. Karolina Plaskota
3. Erazm Stefanowski

2006r. – konkurs literacki kategoria I – miejsce 3. Piotr Imiołczyk
kategoria II – miejsce 1. Grzegorz Szczygieł
kategoria III – miejsce 1. Erazm Stefanowski

– konkurs plastyczny – kategoria I – miejsce I – 1. Alicja Duda
2. Natalia Drab
miejsce II – Anna Przyłas
miejsce III – Jadwiga Kubińska
kategoria II – miejsce I – Agnieszka Zyśko
miejsce II – Maria Strzelczyk
miejsce III – Zuzanna Graca
kategoria III – miejsce I – Dagmara Zozgórnik
miejsce II – Karolina Plaskota
kategoria IV -miejsce I – Anna Arendarska
miejsce II – Aleksandra Mirek
2007r. – konkurs literacki –

– konkurs plastyczny –

2008r. – konkurs wiedzowy kategoria szk.podst. – 1 miejsce – Paulina Grobelny
2 miejsce – Patrycja Wąsi k
3 miejsce – Wiktoria Benk
gimn. – 1 miejsce – Magdalena Jagusiak
2 miejsce – Joanna Kuboś
3 miejsce – Monika Kaczmarczyk
licea – 1 miejsce- Patrycja Duda
2miejsce Agata Szwed
3 miejsce Patryk Osadnik

– konkurs literacki – I kategoria – 1 miejsce -Aleksandra Augustyn
2 miejsce – Żanetta Kalamorz
3 miejsce – Joanna Kuboś
II kategoria – 1 miejsce – Karolina Szczęsna
2 miejsce – Monika Mańka
3 miejsce – Agnieszka Brewka
III kategoria – wyróżnienie- Beata Paruzel

– konkurs plastyczny – kategoria przedszkole – 1 miejsce – Anna Wróbel
2 miejsce – 1. Paweł Janik
2. Patrycja Hubner
3 miejsce –1. Agnieszka Paruzel
2. Kacper Bącławek
– kategoria szk. podst. – 1 miejsce – Gabriela Kowol
2 miejsce – Edyta Kopyto
3miejsce –1. Patryk Kubica
2. Andżelika Modrzewska

– kategoria gimnazjum – 1 miejsce – 1. Agnieszka Matusek
2. Monika Szreter
2 miejsce – 1. Monika Olejniczak
2. praca zbiorowa uczniów ZSS nr2
3 miejsce – 1. Diana Famula
2. Adrian Ristau
– kategoria szk. ponadgimnazjalne – 1 miejsce Monika Król

– konkurs fotograficzny – 1 miejsce w kategorii dorośli – Leon Tobor
– 2 miejsce w kategorii dorośli – Dawid Wawrzyńczyk
– 1 miejsce w kategorii szkół ponadgimn. – Damian Sztekler
– 2 miejsce w kategorii szkół ponadgimn. – Joanna Kuboś
– 3 miejsce w kategorii szkół ponadgimn. – Joanna Kukowka
– 1 miejsce w kategorii gimnazjum – Paweł Klimont
– 2 miejsce w kategorii gimnazjum – Natalia Szymańska
– 3 miejsce w kategorii gimnazjum – Karolina Matysek
– 1 miejsce w kategorii szk. podst. -Wiktoria Ploska
– 2 miejsce w kategorii szk. podst. -Agata Szelong
– 3 miejsce w kategorii szk. podst. – Wiktoria Benk