Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu

Statut TES

Towarzystwo im. Edyty Stein jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7.04.1989 roku, z późniejszymi zmianami, oraz ustawą o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003, z późniejszymi zmianami) i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Zasady i zakres działalności, cele Towarzystwa, jak i sposób zarządzania nim określa STATUT Towarzystwa im. Edyty Stein uchwalony na VI Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 kwietnia 2004 roku.