Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu

SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW TES

Dnia 21 lutego 2019 r. w Zespole Szkół im. Św. E.Stein odbyło się comiesięczne spotkanie, którego tematem była historia judaizmu. Prelegent Tadeusz Luterek we wstępie omówił wykaz literatury, w oparciu o którą przygotował swój referat. Następnie zajął się definicją judaizmu zawartą w różnych encyklopediach i słownikach. Każda z nich uznaje judaizm za system religijny, który można zrozumieć po prześledzeniu jego procesu historycznego. Odnajdzie się tam dwie zasady konstytutywne: zasadę plemienia i zasadę narodu przymierza. Po tym wstępie prelegent omówił zarys historii Izraela. Według przekazów biblijnych przodkowie Abrahama żyli jako nomadowie w epoce brązu (3100-1600 r. pne ) na terenie Mezopotamii (dzisiejszego Iraku). Pod koniec młodej epoki brązu (1600-1200 r, pne ) plemiona izraelskie osiadły w Palestynie i utworzyły państwo pod wodzą króla Saula. Za założyciela religii judaistycznej uchodzi Mojżesz ( ok. 1250 r. pne). Z jego udziałem dokonują się dwa najważniejsze wydarzenia w historii Izraela: wyjście z Egiptu oraz zawarcie przymierza między Bogiem a ludem wybranym. Około 1000 r. pne Izraelici zbudowali państwo ze stolicą w Jerozolimie. Po śmierci Salomona, syna Dawida, państwo to rozpadło się na królestwo Izraela oraz Królestwo Judy. W 587 r. pne Babilończycy zdobyli Jerozolimę i zniszczyli miasto oraz Świątynię. Została ona odbudowana po upadku Babilonii w 515 r. pne. Po zdobyciu Jerozolimy przez Rzymian w 63 r. pne władza w kraju należała do namiestników rzymskich, od których zależni byli królowie żydowscy.
W 66 r. ne doszło do powstania żydowskiego a w 70 r. ne po długim oblężeniu wojska rzymskie zdobyły Jerozolimę i zburzyły Świątynię. W II
i III stuleciu okresu nowożytnego nastąpiło rozproszenie Żydów na terenie Cesarstwa Rzymskiego. W kolejnych stuleciach rozproszyli się po całym świecie. W 1948 r. utworzyli własne państwo Izrael, które zamieszkuje ponad trzecia część żyjących obecnie Żydów. Połowa ich mieszka
w Ameryce a 15% w Europie. Jeżeli chodzi o nowożytną historię Izraela to prelegent wspomniał także o zagładzie europejskich Żydów przez hitlerowskich nazistów. Po zakończeniu wykładu odbyła się dyskusja, po
czym Prezes złożył życzenia Wiesławie Bromer z okazji 80-tej rocznicy Urodzin. Przypomniał również o wyborach do zarządu TES. które odbędą się 21 marca 2019 r.