Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu

Ku pamięci…

Dzisiaj w nocy zmarła nasza wieloletnia członkini, śp. Elżbieta Kalus, przeżywszy lat ponad dziewięćdziesiąt. R. I. P.

Ku pamięci Eli K.

Jeszcze tyle dróg nieznanych

miejsc zwiedzania  podziwiania

sanktuariów odwiedzanych

przemodlonych bliźnich trosk

 

Każdy mógł u Ciebie prosić

swoje troski Ci powierzyć

teraz będziem z sobą nosić 

że odeszłaś trudno wierzyć

 

Pan jednak inne plany 

cicho wzywa kiedy trzeba 

aby świat ten opłakany  upodobnić ciut do nieba

Ku pamięci Marii K.

 

W Argentynie Słońce się zaćmiło
Saturn z Jowiszem w koniunkcji
Nie wiem o czym ci się śniło
Pewnie o niebieskiej funkcji
Jaką Pan dla ciebie przygotował
Czy Edytka pomagała
Czy ty także żeś czekała
Sen zaś mara wszystko schował

Ja tej nocy też nie spałem
Myśli wciąż się kotłowały
Na obraz twój spoglądałem
Co twe oczy oglądały
Kiedyś dałaś mi go w darze
Sam Czarniecki żegna konia
Gdy opuszcza ziemskie błonia
Ogląda przyjaciół twarze

Dziś już wiem że pożegnanie
W tej scenerii się odbyło
Słońce jutro znowu wstanie
Lecz nie będzie już tak miło
Nie przywołasz do porządku
Mnie czy też bądź kogo
Świat ukarze twarz swą srogą
Znów zaczniemy od początku

Lecz bez ciebie i twej troski
Trudy znosić pokonywać
Wezwał Pan cię na mecz boski
Z aniołami będziesz grywać
Może jednak spojrzysz z góry
Tupniesz nóżką i zawołasz
Zrób to przecież zdołasz.
Niech w robocie lecą wióry

Dzisiaj Bogu ja dziękuję
Że postawił na mej drodze
Ciebie to wyraźnie czuję
By powściągnąć mnie za wodze
Bym nie błądził w lesie złudy
Szedł z Edytą prostą drogą
Nie przerażał trudów trwogą
Pokonywał wszelkie grudy

Wśród anielskich swych posłańców
Pan dla ciebie miejsce znalazł
Byś pomogła dobyć szańców
Bym udźwignął życia balast
Teraz z twymi naukami
Pójdę dalej życia drogą
Wspierany twą myślą błogą
Karteczkami z modlitwami

S.H.Bechcicki

Nekrolog

Drodzy Przyjaciele i Sympatycy
św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein,

Lubliniecki Oddział Towarzystwa im. Edyty Stein żegna swoją wieloletnią członkinię i wielką admiratorkę Naszej Świętej Patronki – śp. Marię Krupską, która odeszła do Domu Ojca w 73.roku życia.
Bardzo zaangażowana i oddana sprawie popularyzacji postaci i przesłania życiowego Edyty Stein – „Kto szuka Prawdy, szuka Boga” – oraz Jej ukochanego miasta dziecięcych wspomnień – Lublińca.
Oddana nauczaniu fizyki i znana w środowisku wychowawczyni wielu pokoleń uczniów zarówno LO im. A. Mickiewicza w Lublińcu, jak i Zespołu Szkół im. Św. E. Stein w Lublińcu.
Była wiceprezes i członek zarządu TES o/L-c, ostatnio honorowo pełniąca ze względu na stan zdrowia i wiek obowiązki bibliotekarki, zawsze uśmiechnięta i otwarta, chętna do pomocy wszystkim i w każdej sprawie, nieodżałowana organizatorka życia towarzystwa innych członków i sympatyków, współczująca, współcierpiąca i współradująca się z nimi – prawdziwie spolegliwy i kochający ludzi Człowiek!
Niechaj Najświętsza Panienka i św. Edyta Stein poprowadzą Ją dumnie przed oblicze Pana i powiedzą – Chryste, oto imienniczka moja, uczennica nasza i naśladowczyni, bądź dla Niej łaskawy i miłosierny.
Ave Crux, Spes Unica!

W imieniu zarządu, członków i sympatyków TES o/L-c
Sylwin H. Bechcicki

Komunikat

Informujemy, iż w dniu 17 listopada w kościele Serca Pana Jezusa w Stuttgarcie w Niemczech, Ks. Piotr Włoczyk odprawi mszę św. za duszę śp. Dariusza Przyłasa. Ze względu na pandemię prosimy o duchową łączność w modlitwie.

Pro Memoria

Pan Darek Przyłas odszedł do domu Pana dzisiaj rano, 10 listopada 2020 roku. Był wśród założycieli Zespołu Szkół im. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, którego wielokrotnie wybierano Prezesem Zarządu Głównego. Został także wybrany na pierwszego dyrektora szkoły Edyty Stein w Lublińcu. Od młodości zaangażowany w kształtowanie charakterów polskiej młodzieży, czy to jako działacz harcerski, katecheta i wychowawca. Był także doradcą metodycznym d/s katechezy w Diecezji Gliwickiej i wizytatorem rejonowym. Parafianie od św. Stanisława Kostki w Lublińcu poznali Go także jako Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej, a członkowie i sympatycy św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein jako serdecznego przyjaciela na drodze Jej śladami, zawsze otwartego i chętnego do współpracy przy popularyzacji tej postaci. Inicjator wielu przedsięwzięć, których celem było zapoznanie lublinieckiego środowiska, mieszkańców i uczniów, z ideałami Świętej Patronki Miasta, Parafii, Towarzystwa i Zespołu Szkół Lublińca. Niechaj Pan za poręczeniem Św. Patronki przyjmie Go do grona sprawiedliwych.

Pamięci Darka Przyłasa

Znalazłeś drogę do Pana
Krętą skalistą i krótką
Nie była różami usłana

Dzieci nie płaczcie i żono
Dziś stoi przed Pana tronem
Abrahamowe go czeka łono

Jeszcze się kiedyś spotkamy
Edyta nas poprowadzi
Otworzy niebieskie bramy

Nadzieja w mym sercu gości
Na Słowu Pana ma Wiara
Hołd składam Jego Miłości

S.H.Bechcicki

Harmonogram spotkań na rok 2020

„Cuda, cuda ogłaszają”

Rok Eucharystii

data

tematyka

odpowiedzialny

16 stycznia

Spotkanie Noworoczne, 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

W. Bromer

M. Banduch

20 luty

Cud – a co to takiego ?

S. Bechcicki

19 marca

Cuda eucharystyczne z terenu Polski

T. Luterek

16 kwietnia

Cuda eucharystyczne na świecie

E. Przebieracz

21 maja

Jan Paweł II Wielki i cuda

A. Pawełczyk

18 czerwca

Stefan Kardynał Wyszyński i cuda

niespodzianka

lipiec

– 

– 

sierpień

– 

– 

17 września

Cud nad Wisłą i inne cuda bitewne

W. Bromer

15 października

Edyta Stein i cud eucharystii

M. Banduch

19 listopada

Teologia cudu

ks. A. Zając

17 grudnia

Cuda w życiu świętych

D. Przyłas

SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW TES

Dnia 21 lutego 2019 r. w Zespole Szkół im. Św. E.Stein odbyło się comiesięczne spotkanie, którego tematem była historia judaizmu. Prelegent Tadeusz Luterek we wstępie omówił wykaz literatury, w oparciu o którą przygotował swój referat. Następnie zajął się definicją judaizmu zawartą w różnych encyklopediach i słownikach. Każda z nich uznaje judaizm za system religijny, który można zrozumieć po prześledzeniu jego procesu historycznego. Odnajdzie się tam dwie zasady konstytutywne: zasadę plemienia i zasadę narodu przymierza. Po tym wstępie prelegent omówił zarys historii Izraela. Według przekazów biblijnych przodkowie Abrahama żyli jako nomadowie w epoce brązu (3100-1600 r. pne ) na terenie Mezopotamii (dzisiejszego Iraku). Pod koniec młodej epoki brązu (1600-1200 r, pne ) plemiona izraelskie osiadły w Palestynie i utworzyły państwo pod wodzą króla Saula. Za założyciela religii judaistycznej uchodzi Mojżesz ( ok. 1250 r. pne). Z jego udziałem dokonują się dwa najważniejsze wydarzenia w historii Izraela: wyjście z Egiptu oraz zawarcie przymierza między Bogiem a ludem wybranym. Około 1000 r. pne Izraelici zbudowali państwo ze stolicą w Jerozolimie. Po śmierci Salomona, syna Dawida, państwo to rozpadło się na królestwo Izraela oraz Królestwo Judy. W 587 r. pne Babilończycy zdobyli Jerozolimę i zniszczyli miasto oraz Świątynię. Została ona odbudowana po upadku Babilonii w 515 r. pne. Po zdobyciu Jerozolimy przez Rzymian w 63 r. pne władza w kraju należała do namiestników rzymskich, od których zależni byli królowie żydowscy.
W 66 r. ne doszło do powstania żydowskiego a w 70 r. ne po długim oblężeniu wojska rzymskie zdobyły Jerozolimę i zburzyły Świątynię. W II
i III stuleciu okresu nowożytnego nastąpiło rozproszenie Żydów na terenie Cesarstwa Rzymskiego. W kolejnych stuleciach rozproszyli się po całym świecie. W 1948 r. utworzyli własne państwo Izrael, które zamieszkuje ponad trzecia część żyjących obecnie Żydów. Połowa ich mieszka
w Ameryce a 15% w Europie. Jeżeli chodzi o nowożytną historię Izraela to prelegent wspomniał także o zagładzie europejskich Żydów przez hitlerowskich nazistów. Po zakończeniu wykładu odbyła się dyskusja, po
czym Prezes złożył życzenia Wiesławie Bromer z okazji 80-tej rocznicy Urodzin. Przypomniał również o wyborach do zarządu TES. które odbędą się 21 marca 2019 r.

Noworoczne spotkanie członków i sympatyków TES o/L-c

Dnia 17 stycznia 2019 roku, w Dniu Judaizmu, w przeddzień Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, w Kościele pod wezwaniem Św. Teresy Benedykty od Krzyża w Steblowie-Lublińcu o godz. 18.00 odbyła się msza święta w intencji wszystkich członków TES i pojednania między chrześcijanami różnych wyznań oraz nabożeństwo ekumeniczne. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Senior a zarazem członek honorowy lublinieckiego oddziału TES Jan Wieczorek. Wielu członków towarzystwa pełniło służbę liturgiczną. Po nabożeństwie odbyło się w Domu Katechetycznym spotkanie opłatkowe, na którym Prezes TES złożył roczne sprawozdanie z działalności oddziału. Księdzu Biskupowi w podziękowaniu za przybycie a Księdzu Proboszczowi z okazji urodzin i w podzięce za gościnę wręczono kwiaty. Również najstarszej członkini TES Pani Janinie Gloc z okazji 90-tej rocznicy urodzin złożono serdeczne życzenia i wręczono kwiaty. Na ręce Marii Banduch przekazano życzenia i kwiaty dla Dariusza Przyłasa z okazji 50-tej rocznicy urodzin. Przy kolacji śpiewano kolędy oraz słuchano wspomnień Księdza Biskupa. Spotkanie odbyło się w radosnej atmosferze.

W dniu Bożego Narodzenia

“Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,

ciemna noc w jasnościach promienistych brodzi.

Aniołowie się radują

pod niebiosy wyśpiewują:

“Gloria, gloria, gloria in excelsis deo”

 

Spokojnych, błogosławionych Świąt oraz wielu łask bożych w nadchodzącym Nowym Roku
życzą zarząd i sympatycy TES o/Lubliniec

Spotkanie członków i sympatyków TES

Dnia 13 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół im. Św. Edyty Stein odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie członków i sympatyków TES. Zebrani wysłuchali refleksji Dariusza Przyłasa na temat świętości Edyty Stein. W dyskusji Maria Krupska podsumowała tegoroczne spotkania poświęcone cechom Edyty Stein, które można i należy naśladować. Prezes Sylwin Bechcicki poprosił wszystkich o podanie informacji o swej działalności, które są potrzebne do rocznego sprawozdania. Sekretarz Maria Pawełczyk poinformowała o wysłanych życzeniach świątecznych i złożyła takowe wszystkim zebranym.