Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu

Harmonogram spotkań na rok 2020

„Cuda, cuda ogłaszają”

Rok Eucharystii

data

tematyka

odpowiedzialny

16 stycznia

Spotkanie Noworoczne, 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

W. Bromer

M. Banduch

20 luty

Cud – a co to takiego ?

S. Bechcicki

19 marca

Cuda eucharystyczne z terenu Polski

T. Luterek

16 kwietnia

Cuda eucharystyczne na świecie

E. Przebieracz

21 maja

Jan Paweł II Wielki i cuda

A. Pawełczyk

18 czerwca

Stefan Kardynał Wyszyński i cuda

niespodzianka

lipiec

– 

– 

sierpień

– 

– 

17 września

Cud nad Wisłą i inne cuda bitewne

W. Bromer

15 października

Edyta Stein i cud eucharystii

M. Banduch

19 listopada

Teologia cudu

ks. A. Zając

17 grudnia

Cuda w życiu świętych

D. Przyłas

SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW TES

Dnia 21 lutego 2019 r. w Zespole Szkół im. Św. E.Stein odbyło się comiesięczne spotkanie, którego tematem była historia judaizmu. Prelegent Tadeusz Luterek we wstępie omówił wykaz literatury, w oparciu o którą przygotował swój referat. Następnie zajął się definicją judaizmu zawartą w różnych encyklopediach i słownikach. Każda z nich uznaje judaizm za system religijny, który można zrozumieć po prześledzeniu jego procesu historycznego. Odnajdzie się tam dwie zasady konstytutywne: zasadę plemienia i zasadę narodu przymierza. Po tym wstępie prelegent omówił zarys historii Izraela. Według przekazów biblijnych przodkowie Abrahama żyli jako nomadowie w epoce brązu (3100-1600 r. pne ) na terenie Mezopotamii (dzisiejszego Iraku). Pod koniec młodej epoki brązu (1600-1200 r, pne ) plemiona izraelskie osiadły w Palestynie i utworzyły państwo pod wodzą króla Saula. Za założyciela religii judaistycznej uchodzi Mojżesz ( ok. 1250 r. pne). Z jego udziałem dokonują się dwa najważniejsze wydarzenia w historii Izraela: wyjście z Egiptu oraz zawarcie przymierza między Bogiem a ludem wybranym. Około 1000 r. pne Izraelici zbudowali państwo ze stolicą w Jerozolimie. Po śmierci Salomona, syna Dawida, państwo to rozpadło się na królestwo Izraela oraz Królestwo Judy. W 587 r. pne Babilończycy zdobyli Jerozolimę i zniszczyli miasto oraz Świątynię. Została ona odbudowana po upadku Babilonii w 515 r. pne. Po zdobyciu Jerozolimy przez Rzymian w 63 r. pne władza w kraju należała do namiestników rzymskich, od których zależni byli królowie żydowscy.
W 66 r. ne doszło do powstania żydowskiego a w 70 r. ne po długim oblężeniu wojska rzymskie zdobyły Jerozolimę i zburzyły Świątynię. W II
i III stuleciu okresu nowożytnego nastąpiło rozproszenie Żydów na terenie Cesarstwa Rzymskiego. W kolejnych stuleciach rozproszyli się po całym świecie. W 1948 r. utworzyli własne państwo Izrael, które zamieszkuje ponad trzecia część żyjących obecnie Żydów. Połowa ich mieszka
w Ameryce a 15% w Europie. Jeżeli chodzi o nowożytną historię Izraela to prelegent wspomniał także o zagładzie europejskich Żydów przez hitlerowskich nazistów. Po zakończeniu wykładu odbyła się dyskusja, po
czym Prezes złożył życzenia Wiesławie Bromer z okazji 80-tej rocznicy Urodzin. Przypomniał również o wyborach do zarządu TES. które odbędą się 21 marca 2019 r.

Noworoczne spotkanie członków i sympatyków TES o/L-c

Dnia 17 stycznia 2019 roku, w Dniu Judaizmu, w przeddzień Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, w Kościele pod wezwaniem Św. Teresy Benedykty od Krzyża w Steblowie-Lublińcu o godz. 18.00 odbyła się msza święta w intencji wszystkich członków TES i pojednania między chrześcijanami różnych wyznań oraz nabożeństwo ekumeniczne. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Senior a zarazem członek honorowy lublinieckiego oddziału TES Jan Wieczorek. Wielu członków towarzystwa pełniło służbę liturgiczną. Po nabożeństwie odbyło się w Domu Katechetycznym spotkanie opłatkowe, na którym Prezes TES złożył roczne sprawozdanie z działalności oddziału. Księdzu Biskupowi w podziękowaniu za przybycie a Księdzu Proboszczowi z okazji urodzin i w podzięce za gościnę wręczono kwiaty. Również najstarszej członkini TES Pani Janinie Gloc z okazji 90-tej rocznicy urodzin złożono serdeczne życzenia i wręczono kwiaty. Na ręce Marii Banduch przekazano życzenia i kwiaty dla Dariusza Przyłasa z okazji 50-tej rocznicy urodzin. Przy kolacji śpiewano kolędy oraz słuchano wspomnień Księdza Biskupa. Spotkanie odbyło się w radosnej atmosferze.

W dniu Bożego Narodzenia

“Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,

ciemna noc w jasnościach promienistych brodzi.

Aniołowie się radują

pod niebiosy wyśpiewują:

“Gloria, gloria, gloria in excelsis deo”

 

Spokojnych, błogosławionych Świąt oraz wielu łask bożych w nadchodzącym Nowym Roku
życzą zarząd i sympatycy TES o/Lubliniec

Spotkanie członków i sympatyków TES

Dnia 13 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół im. Św. Edyty Stein odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie członków i sympatyków TES. Zebrani wysłuchali refleksji Dariusza Przyłasa na temat świętości Edyty Stein. W dyskusji Maria Krupska podsumowała tegoroczne spotkania poświęcone cechom Edyty Stein, które można i należy naśladować. Prezes Sylwin Bechcicki poprosił wszystkich o podanie informacji o swej działalności, które są potrzebne do rocznego sprawozdania. Sekretarz Maria Pawełczyk poinformowała o wysłanych życzeniach świątecznych i złożyła takowe wszystkim zebranym.

Konkurs “10 lat z Edytą Stein”

Z okazji 10-lecia nadania miastu Lubliniec patronatu Św. Edyty Stein Zespół Szkół im.Św. Edyty Stein KSW w L-cu oraz lubliniecki oddział Towarzystwa Edyty Stein przy współpracy Urzędu Miejskiego w L-cu i Miejskiego Domu Kultury w L-cu ogłosili konkurs pod hasłem “10 lat z Edytą Stein”. Konkurs fotograficzny przeznaczony był dla osób dorosłych. 23 listopada 2018 r. komisja konkursowa przydzieli,la dwie równorzędne nagrody pierwszego stopnia Marii Sylwii Prauzner-Bechcickiej za zdjęcie “R.I.P. & L.P.L.E. oraz Danielowi Dmitriewowi za zdjęcie “Dzień z Edytą /2”. Nagrody i dyplomy wręczono im na gali 4 grudnia 2018 r podczas finału konkursu wiedzy na temat życia Św. Edyty Stein i jej związków z Lublińcem, który odbył się w MDK. Konkurs był adresowany do uczniów lublinieckich szkół podstawowych. W wyniku eliminacji szkolnych zostały wyłonione cztery 3- osobowe drużyny reprezentujące szkołę w finale. Konkurs miał charakter otwartego turnieju, przebiegał w czterech kategoriach : Muzeum Edyty Stein w L-cu (12 pytań), Film (12 pytań),Sala pamięci w szkole katolickiej w L-cu (3 zadania), Kantata o Edycie Stein (8 pytań). Oceny udzielanych odpowiedzi dokonywała komisja konkursowa, która po zliczeniu uzyskanych punktów przyznała I miejsce drużynie z ZS E. Stein (62 punkty), II miejsce drużynie SP nr 3 (51 punktów), III miejsce drużynie z SP nr 4 (50 punktów) oraz IV miejsce drużynie SP nr 1 (49 punktów). Uczestnicy wykazali bardzo wysoki poziom wiedzy o Patronce Lublińca.Ciekawa forma i doskonała organizacja multimedialna konkursu wywołały duże zainteresowanie uczniów szkół podstawowych znajdujących się na widowni. Należy podkreślić bardzo kulturalne zachowanie młodzieży mimo, iż konkurs trwał 2 godziny. Na koniec rozdano uczniom i nauczycielom przygotowującym ich do konkursu nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

Harmonogram 2019

Harmonogram

spotkań członków i sympatyków TES o/Lubliniec w 2019 r.

Miejsca kultu religijnego na świecie“

 

Data

Tematyka

Odpowiedzialny

17 stycznia

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

spotkanie opłatkowe

M.Banduch

M.Krupska

21 lutego

Historia judaizmu

T. Luterek

21 marca

Kobieta w ujęciu Edyty Stein.

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

M. Oberska

25 kwietnia

Żydzi mesjanistyczni

M. Banduch

16 maja

Miejsca kultu współczesnych żydów w Europie Wschodniej

i Środkowej

A. Pawełczyk

13 czerwca

Islam – Mekka

T. Kołodziej

lipiec

——-

——–

sierpień

——-

——–

19 września

Buddyzm i inne religie Wschodu

S. Bechcicki

17 października

Hinduizm

E. Przebieracz

21 listopada

Prawosławie jako odłam Chrześcijaństwa

ks. A. Zając

12 grudnia

Odłamy protestanckie w Kościele Katolickim

S. Bechcicki

 

Spotkania odbywają się o godz. 1600 w Zespole Szkół im. Św. Edyty Stein.

Zapraszamy

Październikowe spotkanie członków i sympatyków TES o/L-c

18 października 2018 r. w Zespole Szkół im. w. Edyty Stein KSW w Lublińcu odbyło się comiesięczne spotkanie członków i sympatyków TES o/L-c. Referat na temat “Odwaga Edyty Stein” przygotowała Ewa Lesik, która ze względu na obowiązki zawodowe nie mogła być obecna na zebraniu. W związku z tym referat przez nią przygotowany odczytała Maria Krupska.

Po wykładzie i dyskusji ustalono temat przewodni przyszłorocznych spotkań “Religie i miejsca kultu religijnego na świecie”oraz tematykę szczegółową. Z okazji 60-tej rocznicy urodzin Andrzeja Pawełczyka oraz imienin Tadeusza Luterka życzenia w imieniu wszystkich członków złożył im Prezes TES o/L-c.


Wykład: ODWAGA ŚWIĘTEJ EDYTY STEIN

            W życiu naszej Patronki było wiele chwil, które świadczyły o jej niezwykłej odwadze. Już w dzieciństwie Edyta cechowała się „pilnością i żelazną wolą.[1]” Obdarzona licznymi talentami uczennica żeńskiego gimnazjum we Wrocławiu przewyższała „swoimi wiadomościami i umiejętnościami inne zdolne koleżanki.” Wraz ze wzrostem wiedzy młodej Edytki krystalizowały się jej wewnętrzy system „narracji i tożsamości.” W psychologii termin narracji lub tożsamość narracyjnej (autorstwa Bernice Neugarten, amerykańsiej psycholog pochodzącej z żydowskiej rodziny z Nebraski urodzonej w 1916r.)  wymaga przepracowania otaczającej rzeczywistości w związku ze zmianą perspektywy czasowej  z „czasu już przeżytego” w „czas pozostający do przeżycia.” W adolescencji w związku ze zmianami
w sytuacji rodzinnej pojawia się temat przemijania i śmierci,  narasta nastawienie kreatywne, czyli potrzeba wypracowania i pozostawienia po sobie pewnej wartości, którą można przekazać innym jako dar.

Analizując teksty biograficzne uderza nas niezwykła dojrzałość młodej Edyty, która już w wieku 15 lat odważyła się „całkiem świadomie i z własnej woli” zostać „ateistką” i zaprzestała się modlić. Ten odważny krok dotykający sfery duchowej nastoletniej Edyty.
W odniesieniu do koncepcji rozwoju osobowości Neugarten, fakt ten świadczy o niezwykłej dojrzałości emocjonalnej i interpersonalnej Świętej. Również decyzja o podjęciu studium filozofii potwierdza kolejną tezę o rozwoju osobowości: „rozwój nie kończy się wraz
z osiągnięciem dorosłości, lecz jest procesem przekształcania się zachowań i struktury psychicznej człowieka w wymiarze całego życia.”[2]

Każdy etap życia Edyty Stein, czas studiów we Wrocławiu,  stanowi doskonałe studium analizy rozwoju jej osobowości. Świadomy wybór kierunków studiów (filozofia, psychologia, historia) miał pozwolić na odkrycie nowych obszarów prawdy tzn. możliwości badania osoby ludzkiej, umysłu, świadomości, wpływu historii na świadomość kulturową i losy narodów. Jakże zaskakujące były odczucia młodej studentki, której podczas zgłębiania zagadnień psychologii dochodzi do wniosku, że w wielu badaniach empirycznych brak jest odniesienia do natury duchowej człowieka i jego rzeczywistych doświadczeń. Czyż nie jawi się nam decyzja
o podjęciu studiów w Getyndze odważnym przejawem dążenia jednostki do rozwoju osobowości?

Studia fenomenologii u Edmunda Husserla (1913-1915) pozwoliły utalentowanej studentce na zgłębienie struktury i przeżyć wewnętrznych jednostki ludzkiej, a poglądy Maksa Schelera utwierdziły ją w przekonaniu o etyce  wartości. Max Scheler twierdził, że nadmierny rozwój poznawczy sił jednego rodzaju powoduje degradację sił poznawczych innego rodzaju, a tym samym prowadzi do degradacji człowieka – jako istoty poznającej otaczającą ją rzeczywistość (Scheler, 1980, s. 373).

Zdaniem Schelera „człowiek poznaje wartości w aktach emocjonalnych – aktach doświadczenia aksjologicznego.  Emocjonalność człowieka w rozumieniu Schelerowskim ma swój specyficzny porządek zwany ordo amoris – porządek serca.”[3]

Kolejna decyzja Edyty o przerwaniu studiów i służbie w Czerwonym Krzyżu w szpitalu zakaźnym w Hranicach na Morawach jest przecież niczym innym jak potrzebą serca i aktem odwagi pomocy rannym żołnierzom.

Odwaga w prezentowaniu własnych przekonań i poglądów życiowych jawi się nader wyraźnie w pracy doktorskiej Edyty Stein (Fryburg 1916), która przedstawia filozoficzną koncepcję osoby ludzkiej opartą na fundamentach wiary.

Znane nam wszystkim kolejne fakty z życia Świętej: decyzja o chrzcie świętym 1 stycznia 1922r. w kościele parafialnym w Bad Bergzabern i wypowiedzenie w domu rodzinnym słów „Mamo, jestem katoliczką” świadczą o głębokiej duchowej przemianie o której Edyty Stein pisała:

„Istnieje pewien stan spoczywania Bogu, stan pełnego odprężenia wszystkich sił duchowych, w którym nie robimy żadnych planów, nie podejmujemy decyzji – na prawdę nie działamy; całą przyszłość zdajemy na wolę Bożą, pozostawiając je całkowicie losowi… Spoczywanie w Bogu było da mnie śmiertelną ciszą… A gdy poddawałam się temu uczuciu, zwolna zaczynało napełniać mnie nowe życie i popychać – bez jakiegokolwiek napięcia mej woli – do nowej działalności.”

Dzięki bożemu natchnieniu Edyta odważnie realizuje swoje kolejne powołanie, które wyraża się w jej trosce o rolę kobiety w społeczeństwie i w Kościele. Dzięki wykładowi „Specyficzna wartość kobiety i jej znaczenie dla życia narodu” (1930)  oraz studium kobiety w  dziele „Kobieta. Jej zadanie wobec natury i łaski” przedstawia „istotę kobiecości jako służebnej miłości, w której zawiera się właściwy obraz boskości.” Wzorem kobiecej duszy jest dla Edyty Maryja, która staje się dla niej ważnym elementem rozwoju jej osobowości. Ojciec Rafael Walzer tak uroczystość profesji na trzy lata do klasztoru w Kolonii (21. Kwietnia 1935):

„Pobiegła do Karmelu, jak dziecko w ramiona matki… Karmel był od dawna jej miłością
i marzeniem.”

Odważne podążanie za głosem duszy zaprowadziło Siostrę Teresę Benedyktę wprost na drogę Krzyża. W obliczu bezprawia, terroru i prześladowań Żydów Edyta przeczuwa swój nieuchronny los. Z wielkim spokojem i odwagą tak pisze w 1939 roku:

„Już teraz przyjmuję śmierć taką, jaką mi Bóg wyznaczył, z doskonałym poddaniem się jego woli i radością.” Ta niezrozumiała dla nas odwaga i energia, jak podkreślał Jan Paweł II w homilii z okazji kanonizacji Siostry Teresy Benedykty od Krzyża z 11 października 1998 roku, pochodzi z „tajemnicy krzyża.”

Niechaj dzisiejszy referat zakończą słowa św. Pawła z Listu Galatów (Ga 6, 14):

„Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa.”

 Ewa Lesik

Przypisy:

[1] Ze wspomnień siostry Erny Stein

[2] B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Przedmowa, w: Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka (2004), B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), tom 2, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 10.

[3] Magdalena Wędzińska:Człowiek na drodze do wartości. Myśl etyczna Maxa Schelera – implikacje pedagogiczne, str.36

Wydarzenia w Muzeum Św. Edyty Stein

W ramach kontynuacji obchodów 10-lecia nadania miastu patronatu Św. Edyty Stein w Jej Muzeum odbyło się szereg wydarzeń . 30 września była projekcja filmu pt. “Edyta Stein Patronka Europy Patronką Lublińca” oraz prelekcja na temat “Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce”. 7 października został pokazany film “Kto szuka prawdy” oraz  przeprowadzona prelekcja na temat “Główne ośrodki kultu religijnego na świecie.”11 października uczestnicy spotkania wysłuchali słuchowiska radiowego pt.” Posłuchaj o Edycie Stein”, natomiast 12 października odbył się wykład na temat “Żadna kobieta nie jest tylko kobietą – kobieta według Edyty Stein.” Wśród słuchaczy byli mieszkańcy Lublińca, członkowie TES oraz władze miasta w osobach Burmistrza Lublińca i Wiceburmistrza. Prelegentka Magda Oberska otrzymała gromkie brawa oraz podziękowania i kwiaty.