Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu

Konkurs “10 lat z Edytą Stein”

Z okazji 10-lecia nadania miastu Lubliniec patronatu Św. Edyty Stein Zespół Szkół im.Św. Edyty Stein KSW w L-cu oraz lubliniecki oddział Towarzystwa Edyty Stein przy współpracy Urzędu Miejskiego w L-cu i Miejskiego Domu Kultury w L-cu ogłosili konkurs pod hasłem “10 lat z Edytą Stein”. Konkurs fotograficzny przeznaczony był dla osób dorosłych. 23 listopada 2018 r. komisja konkursowa przydzieli,la dwie równorzędne nagrody pierwszego stopnia Marii Sylwii Prauzner-Bechcickiej za zdjęcie “R.I.P. & L.P.L.E. oraz Danielowi Dmitriewowi za zdjęcie “Dzień z Edytą /2”. Nagrody i dyplomy wręczono im na gali 4 grudnia 2018 r podczas finału konkursu wiedzy na temat życia Św. Edyty Stein i jej związków z Lublińcem, który odbył się w MDK. Konkurs był adresowany do uczniów lublinieckich szkół podstawowych. W wyniku eliminacji szkolnych zostały wyłonione cztery 3- osobowe drużyny reprezentujące szkołę w finale. Konkurs miał charakter otwartego turnieju, przebiegał w czterech kategoriach : Muzeum Edyty Stein w L-cu (12 pytań), Film (12 pytań),Sala pamięci w szkole katolickiej w L-cu (3 zadania), Kantata o Edycie Stein (8 pytań). Oceny udzielanych odpowiedzi dokonywała komisja konkursowa, która po zliczeniu uzyskanych punktów przyznała I miejsce drużynie z ZS E. Stein (62 punkty), II miejsce drużynie SP nr 3 (51 punktów), III miejsce drużynie z SP nr 4 (50 punktów) oraz IV miejsce drużynie SP nr 1 (49 punktów). Uczestnicy wykazali bardzo wysoki poziom wiedzy o Patronce Lublińca.Ciekawa forma i doskonała organizacja multimedialna konkursu wywołały duże zainteresowanie uczniów szkół podstawowych znajdujących się na widowni. Należy podkreślić bardzo kulturalne zachowanie młodzieży mimo, iż konkurs trwał 2 godziny. Na koniec rozdano uczniom i nauczycielom przygotowującym ich do konkursu nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

Harmonogram 2019

Harmonogram

spotkań członków i sympatyków TES o/Lubliniec w 2019 r.

Miejsca kultu religijnego na świecie“

 

Data

Tematyka

Odpowiedzialny

17 stycznia

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

spotkanie opłatkowe

M.Banduch

M.Krupska

21 lutego

Historia judaizmu

T. Luterek

21 marca

Kobieta w ujęciu Edyty Stein.

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

M. Oberska

25 kwietnia

Żydzi mesjanistyczni

M. Banduch

16 maja

Miejsca kultu współczesnych żydów w Europie Wschodniej

i Środkowej

A. Pawełczyk

13 czerwca

Islam – Mekka

T. Kołodziej

lipiec

——-

——–

sierpień

——-

——–

19 września

Buddyzm i inne religie Wschodu

S. Bechcicki

17 października

Hinduizm

E. Przebieracz

21 listopada

Prawosławie jako odłam Chrześcijaństwa

ks. A. Zając

12 grudnia

Odłamy protestanckie w Kościele Katolickim

S. Bechcicki

 

Spotkania odbywają się o godz. 1600 w Zespole Szkół im. Św. Edyty Stein.

Zapraszamy

Październikowe spotkanie członków i sympatyków TES o/L-c

18 października 2018 r. w Zespole Szkół im. w. Edyty Stein KSW w Lublińcu odbyło się comiesięczne spotkanie członków i sympatyków TES o/L-c. Referat na temat “Odwaga Edyty Stein” przygotowała Ewa Lesik, która ze względu na obowiązki zawodowe nie mogła być obecna na zebraniu. W związku z tym referat przez nią przygotowany odczytała Maria Krupska.

Po wykładzie i dyskusji ustalono temat przewodni przyszłorocznych spotkań “Religie i miejsca kultu religijnego na świecie”oraz tematykę szczegółową. Z okazji 60-tej rocznicy urodzin Andrzeja Pawełczyka oraz imienin Tadeusza Luterka życzenia w imieniu wszystkich członków złożył im Prezes TES o/L-c.


Wykład: ODWAGA ŚWIĘTEJ EDYTY STEIN

            W życiu naszej Patronki było wiele chwil, które świadczyły o jej niezwykłej odwadze. Już w dzieciństwie Edyta cechowała się „pilnością i żelazną wolą.[1]” Obdarzona licznymi talentami uczennica żeńskiego gimnazjum we Wrocławiu przewyższała „swoimi wiadomościami i umiejętnościami inne zdolne koleżanki.” Wraz ze wzrostem wiedzy młodej Edytki krystalizowały się jej wewnętrzy system „narracji i tożsamości.” W psychologii termin narracji lub tożsamość narracyjnej (autorstwa Bernice Neugarten, amerykańsiej psycholog pochodzącej z żydowskiej rodziny z Nebraski urodzonej w 1916r.)  wymaga przepracowania otaczającej rzeczywistości w związku ze zmianą perspektywy czasowej  z „czasu już przeżytego” w „czas pozostający do przeżycia.” W adolescencji w związku ze zmianami
w sytuacji rodzinnej pojawia się temat przemijania i śmierci,  narasta nastawienie kreatywne, czyli potrzeba wypracowania i pozostawienia po sobie pewnej wartości, którą można przekazać innym jako dar.

Analizując teksty biograficzne uderza nas niezwykła dojrzałość młodej Edyty, która już w wieku 15 lat odważyła się „całkiem świadomie i z własnej woli” zostać „ateistką” i zaprzestała się modlić. Ten odważny krok dotykający sfery duchowej nastoletniej Edyty.
W odniesieniu do koncepcji rozwoju osobowości Neugarten, fakt ten świadczy o niezwykłej dojrzałości emocjonalnej i interpersonalnej Świętej. Również decyzja o podjęciu studium filozofii potwierdza kolejną tezę o rozwoju osobowości: „rozwój nie kończy się wraz
z osiągnięciem dorosłości, lecz jest procesem przekształcania się zachowań i struktury psychicznej człowieka w wymiarze całego życia.”[2]

Każdy etap życia Edyty Stein, czas studiów we Wrocławiu,  stanowi doskonałe studium analizy rozwoju jej osobowości. Świadomy wybór kierunków studiów (filozofia, psychologia, historia) miał pozwolić na odkrycie nowych obszarów prawdy tzn. możliwości badania osoby ludzkiej, umysłu, świadomości, wpływu historii na świadomość kulturową i losy narodów. Jakże zaskakujące były odczucia młodej studentki, której podczas zgłębiania zagadnień psychologii dochodzi do wniosku, że w wielu badaniach empirycznych brak jest odniesienia do natury duchowej człowieka i jego rzeczywistych doświadczeń. Czyż nie jawi się nam decyzja
o podjęciu studiów w Getyndze odważnym przejawem dążenia jednostki do rozwoju osobowości?

Studia fenomenologii u Edmunda Husserla (1913-1915) pozwoliły utalentowanej studentce na zgłębienie struktury i przeżyć wewnętrznych jednostki ludzkiej, a poglądy Maksa Schelera utwierdziły ją w przekonaniu o etyce  wartości. Max Scheler twierdził, że nadmierny rozwój poznawczy sił jednego rodzaju powoduje degradację sił poznawczych innego rodzaju, a tym samym prowadzi do degradacji człowieka – jako istoty poznającej otaczającą ją rzeczywistość (Scheler, 1980, s. 373).

Zdaniem Schelera „człowiek poznaje wartości w aktach emocjonalnych – aktach doświadczenia aksjologicznego.  Emocjonalność człowieka w rozumieniu Schelerowskim ma swój specyficzny porządek zwany ordo amoris – porządek serca.”[3]

Kolejna decyzja Edyty o przerwaniu studiów i służbie w Czerwonym Krzyżu w szpitalu zakaźnym w Hranicach na Morawach jest przecież niczym innym jak potrzebą serca i aktem odwagi pomocy rannym żołnierzom.

Odwaga w prezentowaniu własnych przekonań i poglądów życiowych jawi się nader wyraźnie w pracy doktorskiej Edyty Stein (Fryburg 1916), która przedstawia filozoficzną koncepcję osoby ludzkiej opartą na fundamentach wiary.

Znane nam wszystkim kolejne fakty z życia Świętej: decyzja o chrzcie świętym 1 stycznia 1922r. w kościele parafialnym w Bad Bergzabern i wypowiedzenie w domu rodzinnym słów „Mamo, jestem katoliczką” świadczą o głębokiej duchowej przemianie o której Edyty Stein pisała:

„Istnieje pewien stan spoczywania Bogu, stan pełnego odprężenia wszystkich sił duchowych, w którym nie robimy żadnych planów, nie podejmujemy decyzji – na prawdę nie działamy; całą przyszłość zdajemy na wolę Bożą, pozostawiając je całkowicie losowi… Spoczywanie w Bogu było da mnie śmiertelną ciszą… A gdy poddawałam się temu uczuciu, zwolna zaczynało napełniać mnie nowe życie i popychać – bez jakiegokolwiek napięcia mej woli – do nowej działalności.”

Dzięki bożemu natchnieniu Edyta odważnie realizuje swoje kolejne powołanie, które wyraża się w jej trosce o rolę kobiety w społeczeństwie i w Kościele. Dzięki wykładowi „Specyficzna wartość kobiety i jej znaczenie dla życia narodu” (1930)  oraz studium kobiety w  dziele „Kobieta. Jej zadanie wobec natury i łaski” przedstawia „istotę kobiecości jako służebnej miłości, w której zawiera się właściwy obraz boskości.” Wzorem kobiecej duszy jest dla Edyty Maryja, która staje się dla niej ważnym elementem rozwoju jej osobowości. Ojciec Rafael Walzer tak uroczystość profesji na trzy lata do klasztoru w Kolonii (21. Kwietnia 1935):

„Pobiegła do Karmelu, jak dziecko w ramiona matki… Karmel był od dawna jej miłością
i marzeniem.”

Odważne podążanie za głosem duszy zaprowadziło Siostrę Teresę Benedyktę wprost na drogę Krzyża. W obliczu bezprawia, terroru i prześladowań Żydów Edyta przeczuwa swój nieuchronny los. Z wielkim spokojem i odwagą tak pisze w 1939 roku:

„Już teraz przyjmuję śmierć taką, jaką mi Bóg wyznaczył, z doskonałym poddaniem się jego woli i radością.” Ta niezrozumiała dla nas odwaga i energia, jak podkreślał Jan Paweł II w homilii z okazji kanonizacji Siostry Teresy Benedykty od Krzyża z 11 października 1998 roku, pochodzi z „tajemnicy krzyża.”

Niechaj dzisiejszy referat zakończą słowa św. Pawła z Listu Galatów (Ga 6, 14):

„Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa.”

 Ewa Lesik

Przypisy:

[1] Ze wspomnień siostry Erny Stein

[2] B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Przedmowa, w: Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka (2004), B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), tom 2, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 10.

[3] Magdalena Wędzińska:Człowiek na drodze do wartości. Myśl etyczna Maxa Schelera – implikacje pedagogiczne, str.36

Wydarzenia w Muzeum Św. Edyty Stein

W ramach kontynuacji obchodów 10-lecia nadania miastu patronatu Św. Edyty Stein w Jej Muzeum odbyło się szereg wydarzeń . 30 września była projekcja filmu pt. “Edyta Stein Patronka Europy Patronką Lublińca” oraz prelekcja na temat “Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce”. 7 października został pokazany film “Kto szuka prawdy” oraz  przeprowadzona prelekcja na temat “Główne ośrodki kultu religijnego na świecie.”11 października uczestnicy spotkania wysłuchali słuchowiska radiowego pt.” Posłuchaj o Edycie Stein”, natomiast 12 października odbył się wykład na temat “Żadna kobieta nie jest tylko kobietą – kobieta według Edyty Stein.” Wśród słuchaczy byli mieszkańcy Lublińca, członkowie TES oraz władze miasta w osobach Burmistrza Lublińca i Wiceburmistrza. Prelegentka Magda Oberska otrzymała gromkie brawa oraz podziękowania i kwiaty.

Koncerty w Lublińcu

Na zakończenie obchodów 10-lecia nadania miastu Lubliniec patronatu u Boga Św.Edyty Stein 10 października w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Lublińcu odbył się koncert poświęcony patronce miasta w wykonaniu uczniów i nauczycieli tej szkoły oraz zaproszonych gości, wśród których był wybitny akordeonista Konrad Merta. 13 października w Kościele pw. Św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein wystąpił zespół muzyczny Etnos Ensemble wykonujący muzykę bałkańską, polską i żydowską. Zespół stanowi grupa czterech zaprzyjaźnionych instrumentalistów z Katowic, absolwentów Akademii Muzycznej w Katowicach w składzie: akordeonista Konrad Merta, wiolonczelista Piotr Gach, klarnecista Bartek Pacan i kontrabasista Łukasz Mazanek. Organizatorem koncertu było Stowarzyszenie Ziemi Lublinieckiej i Rada Kultury w Urzędzie Miasta. Owacjom na stojąco nie było końca.

Otwarcie wystawy w Muzeum Św. Edyty Stein

20 września 2018 r. w sali wystawienniczej Muzeum otwarto przygotowaną przez TES wystawę pt. “Spojrzenie TES o/L-c na 10 lat patronatu Św. Teresy Benedykty od Krzyża- Edyty Stein.” Na ścianach rozwieszono plansze a w gablotach umieszczono eksponaty przysłane przez Dariusza Giemzę z Muzeum w Dusznikach.

Odbyło się także spotkanie członków i sympatyków TES, na którym wysłuchano wykładu wiceprezesa TES o/L-c Leona Tobora na temat “Umiłowanie mądrości przez Edytę Stein”.

Prezes TESo/L-c Sylwin Bechcicki wraz z delegacją złożyli życzenia członkini honorowej oddziału          Marii Krupskiej z okazji 70-tej rocznicy urodzin. Prezes podkreślił, że blisko 30 lat życia poświęciła szerzeniu kultu Patronki działając w jej towarzystwie od momentu jego powołania.

POWTÓRZENIE SPEKTAKLU “TEATRU PO PRACY”

24 sierpnia 2018 r. na Rynku Miejskim w Lublińcu o godz. 20.45 została ponownie wystawiona sztuka teatralna pt. ” Alejchem Szalom”. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne spektakl został nieco skrócony. Wśród grzmotów i błyskawic publiczność wytrwała do końca i na stojąco nagrodziła aktorów ogromnymi brawami.Bardzo serdeczne i ciepłe podziękowania złożyli zespołowi teatralnemu Dyrektor Miejskiego Domu Kultury i Burmistrz Miasta. Po zakończonym spektaklu rozpoczęła się ulewa. W rzęsistym deszczu mieszkańcy Lublińca wracali do domu.

Wrześniowe spotkanie sympatyków TES

20 września odbyło się kolejne zebranie członków i sympatyków lublinieckiego oddziału Towarzystwa im. Edyty Stein. Referat pt. “Umiłowanie mądrości przez Edytę Stein” przedstawił zebranym Leon Tobor.

 


Tekst wykładu: Umiłowanie mądrości przez Edytę Stein

Co to jest mądrość? A co umiłowanie mądrości?

„Od pierwszych dni życia wiedziałam, że o wiele ważniejszym jest być dobrym niż mądrym. (Edyta Stein)

Jan Paweł II w trakcie beatyfikacji Edyty Stein w dniu 1 maja 1987 roku w Kolonii powiedział: „pozdrawiamy z głęboką czcią i ze świętą radością córkę narodu żydowskiego bogatą w mądrość i męstwo”.

Mądrość w najwęższym znaczeniu to umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, które w dłuższej perspektywie przynoszą pozytywne rezultaty. W innym ujęciu można powiedzieć, że mądrość to umiejętność praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzydoświadczenia. W tym sensie można np. mówić o mądrości nauczyciela, który wykorzystując swoją wiedzę pedagogiczną radzi sobie z kształceniem niesfornego ucznia, czy mądrości szefowej, która w oparciu o posiadaną wiedzę fachową i praktyczną znajomość stosunków międzyludzkich skutecznie zarządza wieloosobowym personelem.

Kilka faktów z życia św. Edyty Stein, które świadczą o jej mądrości.

  1. Zdarzenie z czasów szkolnych.

Siostra Teresa Renata od Ducha św. opisuje:

„Straszny dzień lało jak z cebra. Desperacka decyzja Edytki  – Nie mogę iść do przedszkola, bo moje buciki zbytnio się pobrudzą…”

„Edyta Stein jest zdolnym i pobudzonym  umysłowo  dzieckiem – bardzo chętne chce pójść do szkoły”.

Edyta ma 6 lat gdy idzie do szkoły, po pół roku jest najlepszą z uczennic. Jej zalety to pilność i żelazna wola, zawsze dobra koleżanka i gotowa służyć pomocą. Mając 13 lat przerywa  naukę i wyjeżdża do  najstarszej siostry w Hamburgu. Po powrocie do Wrocławia uczęszcza do gimnazjum. Przewyższa swoimi umiejętnościami i wiadomościami  inne zdolne koleżanki. Zawsze pilna a nie zarozumiała, cicha. Odznaczała się wielką skromnością, co nie jest cechą Żydów.

  1. Jest komers na koniec szkoły.

Dyrektor szkoły robiąc aluzję do  jej nazwiska powiedział: „Uderz w kamień, a wytryśnie mądrość”.  Tymi słowami scharakteryzował zdolności młodej Edyty Stein.

  1. Edyta ma obojętny stosunek do wiary a nawet stała się osobą niewierzącą.

Czyta „Żywot” świętej Teresy od Jezusa. Treść książki urzeka ją i kładzie kres jej długiemu szukaniu prawdziwej wiary. „To jest prawda”. Edyta Stein odnalazła fenomen możliwości zjednoczenia duszy ludzkiej z Bogiem.

  1. Czas studiów.

Przez cztery semestry studiowała na uniwersytecie wrocławskim, następnie w Getyndze, stwierdzając że, jest rajem dla filozofów lecz także dla matematyków. Tu poznaje Edmunda Husserla, filozofa, który staje się jej mistrzem „duchowym” – jemu też zawdzięcza początek swej badawczej drogi. A dzięki pasji poznawczej, niezwykłym cechom osobowości i pokorze podejmuje samodzielny rozwój względem tajemnicy – dotarcie do Nowej, Niewidzialnej Rzeczywistości. Jej koncepcja różni się od mistrza Husserla. Pisze rozprawę doktorska „O zagadnieniu wczucia”. Edyta Stein rozszerza metodę wczucia również na poznanie Boga i zapytuje: „Czy jest możliwe wczucie w Boga?”. Wydaje inne dzieła filozoficzne  i wyraźnie mówi o trudzie wyboru drogi i przemianie. O nich to właśnie pisze pod silnym wpływem dzieła świętej Teresy z Avila pt. „Twierdza duchowa”.

  1. Filozofia

Dla Edyty Stein filozofia jest drogą, co oznacza, że dla filozofa poszukiwanie prawdy staje się najważniejszym celem jego refleksji i życia. Ten styl filozofowania zaprowadził E. Stein do odnalezienia Boga, który jest Prawdą Najwyższą. Krzyż jest kwintesencją dociekań filozoficznych Edyty Stein. Edyta Stein chodziła w Świetle, Prawdzie i Miłości. Stworzyła swą filozofią i egzystencją wzór mistyki codzienności, która jednoczy rozum z wiarą, widzialne z niewidzialnym, istotę kobiety i mężczyzny w człowieczeństwie, człowieka z Bogiem, powszedniość z codziennością.

Wracając  do codzienności życia Edyty Stein i jej autobiografii, czyli do domu rodzinnego, warto przytoczyć maksymę Mamy Edyty Stein „chcieć to móc i „gdy się człowiek do czegoś zabiera, to dobry Bóg wspomoże”. Czyż to nie jest prosta mądrość i zawierzenie Bogu?

  1. Edyta Stein posiadała rzadko spotykane zdolności językowe.

Znała łacinę, język grecki, hebrajski, francuski i hiszpański. Była wykładowczynią w składzie grona profesorów Niemieckiego Instytutu Pedagogiki Naukowej. Posiadała niezwykłą zdolność rozumienia cudzych myśli, wczucia się w innych, do czego dochodzi jej autentyczność, radość z działania, co bardzo ułatwia kontakt z ludźmi. W jej przekładach i tłumaczeniach (np. tłumaczyła z łaciny św. Tomasza z Akwinu) ujawnia się nie tylko wielka wiedza, ale i talent literacki czy zdolności językowe. Ćwiczeniami Ignacjańskimi – zainteresowała się jako psycholog stwierdzając, że nie można ich tylko czytać, ale należy wprowadzić w życie.

  1. Feminizm Edyty Stein.

Jej szczególna odmiana feminizmu jest oryginalna, pokrzepiająca i zawiera mądrość, z której mogą korzystać także dzisiejsze kobiety. Nie jest łatwo ją sklasyfikować – tak samo ona nie oczekiwała, że inne kobiety dopasują się do konkretnych etykiet. Wyjaśniała za to wyjątkowy i niezastąpiony dar ich istnienia na tym świecie.

  1. I na koniec słowa ks. Stanisława Romana Ignarskiego (opiekun gliwickiego O/TES).

„Spoglądam na sugestywną fotografię Edyty z jej mądrymi oczyma, w których czasem dostrzegam jakby cień uśmiechu” Żydówka wychowana w tradycji ojców – wybrała Ewangelię, ale nie odrzuciła własnych korzeni.

Edyta Stein to niezwykle oryginalna osobowość kobiety, o której powiedziano, że była największą kobietą minionego stulecia.

 

Wykład wygłoszony na spotkaniu Towarzystwa im. Edyty Stein w Lublińcu 20.09.2018 r. przez Pana Leona Tobor

 

Uroczystość w kościele św. Teresy Benedykty od Krzyża w Lublińcu-Steblowie

Dnia 9 sierpnia 2018r. w kościele w Lublińcu-Steblowie obchodzono rocznicę śmierci patronki. Uroczystość wpisywała się w obchody 10-lecia nadania Lublińcowi patronatu u Boga Świętej Teresy Benedykty od Krzyża-Edyty Stein. O godzinie 18.00 odprawiono dziękczynną Eucharystię celebrowaną przez Ks. Biskupa Gliwickiego Jana Kopca i kapłanów dekanatu lublinieckiego. Uczestnikami byli przedstawiciele władz samorządowych, komendant Państwowej Straży Pożarnej,mieszkańcy Lublińca a wśród nich członkowie TES. Modlitwy Kościoła odczytał prezes TES, delegacja TES złożyła dar Kościoła, a zarząd TES po Mszy św. uczestniczył w spotkaniu przy wspólnym stole, na które został zaproszony przez Ks. Proboszcza.